logoDA Dominikanie Lublin
Plan tygodnia Kalendarz Regulamin Kontakt

Regulamin Duszpasterstwa Akademickiego

 1. Za działanie Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego w Lublinie odpowiedzialni są ojcowie dominikanie, czyli Zakon Braci Kaznodziejów, poprzez Klasztor Braci Dominikanów w Lublinie reprezentowany przez Przeora Klasztoru. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za DA z ramienia Klasztoru są duszpasterze akademiccy.
 2. W działanie duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są Odpowiedzialni i Szefowie. Ich zadaniem jest troska o powierzone im przestrzenie odpowiedzialności i realizacje zadań, do których się zobowiązali. Szefowie dodatkowo wspierają radą duszpasterzy przy podejmowaniu decyzji.
 3. Do duszpasterzy należy zwracać się, posługując się formą “Ojcze”, przy czym można korzystać w rozmowie z drugoosobowej formy czasowników.
 4. Celem DA jest wspólne poszukiwanie Boga, rozwój zarówno w wierze, jak i na płaszczyźnie ogólnoludzkiej. Cel ten jest realizowany poprzez następujące elementy:
  1. mistagogia, czyli prowadzenia do życia sakramentami i rozumienia ich;
  2. troska o rozwój duchowy, a szczególnie nauka modlitwy;
  3. nauka czytania i rozważania Pisma Świętego;
  4. budowanie więzi i prowadzenie do własnej integralności;
  5. chrześcijańska formacja intelektualna;
  6. pomoc w odkrywaniu powołania życiowego;
  7. przygotowywanie do dialogu religii z kulturą;
  8. formowanie do zaangażowania w życie społeczne;
  9. przygotowywanie do przyjmowania odpowiedzialności za Kościół.
 5. Członkami DA mogą być osoby pełnoletnie, studenci lubelskich uczelni na studiach I, II i III stopnia do 26 roku życia włącznie. Osoby przerywające studia, ale planujące je podjąć na nowo w niedługim czasie mogą przychodzić do DA. Ludzie w wieku studenckim niestudiujący i nieplanujący podjąć studiów mogą się pojawiać w DA tylko za zgodą duszpasterzy.
 6. Do Duszpasterstwa można dołączyć i zrezygnować z uczestnictwa w nim w każdym momencie. Nie posiadamy list obecności i deklaracji członkowskich.
 7. Media społecznościowe Duszpasterstwa służą realizacji celów Duszpasterstwa. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z tych kanałów komunikacji postów, komentarzy i wiadomości, które nie wiążą się z celami Duszpasterstwa.
 8. Sale duszpasterskie

 9. Duszpasterstwo ma do swojej dyspozycji sale duszpasterskie: kuchnię, salę białą, salę wykładową (sala zielona), „Krąpca” oraz taras.
 10. Miejscem przeznaczonym na spowiedź i spotkania indywidualne z duszpasterzem jest „Krąpiec”. Duszpasterze zawsze mają pierwszeństwo w korzystaniu z „Krąpca”.
 11. W salach DA obowiązują nas ogólne zasady kultury, a w tym zmywanie po sobie i utrzymywanie wspólnej przestrzeni w porządku.
 12. W trakcie spotkań duszpasterskich nie można przebywać w innych pomieszczeniach niż to, w którym odbywa się spotkanie.
 13. W trakcie mszy i adoracji duszpasterskich nie wolno przebywać w salach duszpasterstwa (dotyczy to również niedzielnej osiemnastki).
 14. Duszpasterstwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w salach DA.
 15. Klucza do duszpasterstwa (tzw. "muszli") nie można wynosić poza klasztor bez zgody duszpasterza. Muszla powinna wracać do zakrystii przed 18:30 (godzina zamknięcia bazyliki).
 16. W salach duszpasterskich nie spożywamy alkoholu.
 17. Nie nocujemy w salach duszpasterskich, przebywamy w duszpasterstwie maksymalnie do godz. 23.
 18. Biblioteka

 19. Wypożyczone książki wpisuje się do zeszytu i informuje się o tym osobę odpowiedzialną za bibliotekę. Wolno wypożyczyć na raz tylko jedną książkę.
 20. Wyjazdy

 21. Wyjazdy duszpasterskie pełnią ważną funkcję w DA.
 22. Wyjazd duszpasterski to taki, w którym bierze udział duszpasterz akademicki.
 23. Prócz specyfiki wynikającej z cech wyjazdu duszpasterskiego, każdy wyjazd porządkują ogólnoludzkie zasady kultury osobistej oraz przepisy BHP.
 24. Na wyjazdach respektujemy obowiązujący plan dnia. Plan, charakter i zasady danego wyjazdu określają organizatorzy razem z duszpasterzami.
 25. Na wyjazdy jeżdżą osoby związane z duszpasterstwem, obowiązuje kryterium frekwencji na spotkaniach. Osoby “nowe” mogą jechać za wiedzą i zgodą duszpasterza. Wyjątkiem jest wyjazd debiutantów, który odbywa się przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego i skierowany jest do osób, które chcą dołączyć do duszpasterstwa. Osoby kończące studia mogą pojechać także na wyjazdy w wakacje po zakończeniu ostatniego roku studiów.
 26. Przed każdym wyjazdem DA pobierany jest bezzwrotny zadatek.
 27. W razie problemów finansowych, które miałyby wykluczyć uczestnictwo, jest możliwość dofinansowania wyjazdu. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterza.
 28. Zapisanie się na wyjazd jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w całym wyjeździe.
 29. Na wyjazdach duszpasterskich nie spożywamy mocnych alkoholi.
 30. Konsekwencją rażącego naruszenia zasad kultury osobistej i regulaminu DA jest opuszczenie wyjazdu na własny koszt.
 31. Wycofanie się z udziału w wyjeździe później niż na tydzień przed jego początkiem pociąga za sobą konsekwencję w postaci zakazu dołączenia do kolejnych wyjazdów lub konsekwencję w postaci konieczności wpłaty przy zapisie całości opłaty za wyjazd bez możliwości uzyskania zwrotu w wypadku wycofania się z wyjazdu.
 32. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po dokonaniu opłat przez organizatorów (zakwaterowanie, bilety, itp.) osoba wycofująca się z udziału w wyjeździe jest zobowiązana do zwrotu całej kwoty.
 33. Wykładnia i dyspensy

 34. Duszpasterz może w szczególnych przypadkach dyspensować od poszczególnych zasad.
 35. Wszelkie kwestie sporne nieuwzględnione w powyższym regulaminie rozstrzyga duszpasterz.